Algemene voorwaarden

   Ondernemingsgegevens

   Marie & Louis GCV
   Fabiolalaan 1
   2627 Schelle
   Mail: Info@marie-louis.be
   Ondernemingsnummer : BE0644629732

   Artikel 1: Algemene bepalingen

   De e-commerce website van Marie & Louis, een GCV met maatschappelijke zetel te Fabiolalaan 1, 2627 Schelle, BTW BE0644629732 (hierna 'Marie & Louis') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

   Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Marie & Louis moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Marie & Louis aanvaard zijn.

   Artikel 2: Prijs

   Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

   De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

   De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Marie & Louis behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de Marie & Louis Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. 

   Artikel 3: Aanbod

   Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Marie & Louis niet.

   Marie & Louis is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Marie & Louis is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

   Marie & Louise  beschikt over 1 voorraad voor zowel de fysieke winkel als de online winkel. De klant in de winkel heeft dan ook voorrang op de voorraad. We vragen u daarvoor begrip te hebben.

   Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met één van onze winkels. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Marie & Louis. Marie & Louis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

   Artikel 4: Betalingen

   Via het betaalsysteem van Ingenico kan je online betalen. Je volgt de stappen op het scherm. Na de betaling krijg je een mail met bevestiging van bestelling en betaling. Op de webshop kan men geen spaarpunten verzamelen en innen. Punten kunnen enkel gespaard en geïnd worden in de fysieke winkel.

   Bij Marie & Louis betaling dient de betaling aan de levering vooraf te gaan, via één van volgende betalingsmogelijkheden.

   • Betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

   • Betaling met uw bankkaart. 

   Bij aankopen zal er 7,00 EUR verzendingskosten aangerekend worden binnen België. Bij aankopen buiten België zal er 12,5 € verzendingskosten aangerekend. 

   Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail. 

   Artikel 5: Retouren en ruilen

   Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

   Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen, vanaf datum ontvangst goederen, worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze fysieke winkel in Schelle. 

   Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres : Matenstraat 103 te 2845 Niel.

   Van zodra het retourartikel volledig is nagekeken door Marie & Louis kan u kiezen voor een omruiling of om een cadeaubon te ontvangen ter waarde van het aankoopbedrag(leveringskosten niet inbegrepen)

   Solden en/of koopjes kunnen niet geruild worden. 

   In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel de originele labels bevat,onbeschadigd, ongedragen, vrij van vlekken en geur (parfum en/of rook) is en zich in de originele verpakking bevindt. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden gepast.

   Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

   De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of indien afwezig door afhaling in een postpunt of postkantoor. Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen na ontvangst betaling. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering. 

   Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Marie & Louis. 

   Verder gelden er voor cadeaubonnen de volgende voorwaarden:
   De cadeaubonnen mogen niet cash terugbetaald worden, of geruild worden.
   De cadeaubonnen zijn enkel bruikbaar in onze winkel en niet op onze webshop.

   Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

   De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Marie & Louis.

   De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Marie & Louis te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

   Artikel 8: Garantie

   Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

   Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Marie & Louis zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

   De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

   Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

   Artikel 9: Privacy

   De verantwoordelijke voor de verwerking, Marie & Louis, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

   U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Marie & Louis, Fabiolalaan 1, 2627 Schelle of via info@marie-louis.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

   In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Marie & Louis, Fabiolalaan 1, 2627 Schelle of via info@marie-louis.be.

   Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

   De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Marie & Louis heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

   Marie & Louis houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. De behandeling van persoonsgegevens door Marie & Louis wordt verder toegelicht in de privacy policy.

   Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@marie-louis.be


   Artikel 10: Wijziging voorwaarden

   Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Marie & Louis. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


   Artikel 11: Toepasselijk recht – Geschillen

   Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement.

   De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

   Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.